Pirkimo taisyklės
Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-24

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – Psichologijos mokymų centras, UAB, įmonės kodas 305743263, adresas Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, kurio prekės ir paslaugos yra parduodamos svetainėje „psichologijoscentras.eu“ ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje „psichologijoscentras.eu“.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui „psichologijoscentras.eu“ svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje „psichologijoscentras.eu“ rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.6. Svetainė – internetinė svetainė „psichologijoscentras.eu“
1.7. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo įsigytus nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.8. Mokymai – Paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja (arba nemokamai žiūri) Pirkėjas ir kuris vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t. y. užsakymo apmokėjimo momento.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas įsigydamas prekes šioje internetinėje svetainėje patvirtina, kad yra susipažinęs su Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis ir kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje „psichologijoscentras.eu“ susijusios sąlygos.
2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra privalome gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos ar papildytos šios Taisyklės.
2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.


3. PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas Mokėjimų svetainėje, sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.


4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Mokymų svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.4. Pirkėjas sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį ir pasirinkęs dalinį apmokėjimą, įsipareigoja padengti likusias įmokas ne vėliau kaip per mėnesį. Negavus apmokėjimo laiku, Pardavėjas turi teisę informuoti Pirkėją el. paštu, telefonu ir negavus atsakymo arba Pirkėjui ignoruojant pranešimus, pradėti skolos išieškojimo procedūrą ir perduoti duomenis skolų išieškojimo įmonei.


5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka arba delsia sumokėti antrą ar trečią įmoką už įsigytas prekes ar paslaugas.


6. APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Prekių ir paslaugų kainos Mokymų svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Jei Svetainėje pateikiami kvalifikacijos kėlimo mokymai, jiems PVM pagal LR teisės aktuose įtvirtintas įstatymų nuostatas netaikomas.
6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele, pavedimu ar elektronine bankininkyste.
6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.
6.4. Pirkėjas, norėdamas gauti Sąskaita-faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu: agne@psichologijoscentras.eu.
6.5. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu atveju, sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.


7. PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai ir visa jų medžiaga tampa prieinama asmeninėje Pirkėjo Paskyroje informaciniu laišku nurodytoje svetainėje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra prieinama Mokymų svetainėje 6 mėnesius, arba, kol Pirkėjas neištrina savo Paskyros.
7.2. Prisijungimo informaciją prie Mokymų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el. paštą.


8. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.
8.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
8.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.
8.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis bei prisijungimai prie Mokymų svetainės.
8.4. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.


9. ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Mokymų svetaine. Autorinės mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokėjimų svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.